Corona hinderpremie

Update d.d. 20/03/2020


Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op de premie. Wie omwille van de coronamaatregelen verplicht wordt volledig te sluiten, krijgt een premie van € 4.000.

Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen, ook indien er nog afhaaldiensten aangeboden worden of andere activiteiten uitgevoerd worden.

Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt of kermis, komen in aanmerking.

Ondernemers actief in persoonlijke begeleiding zoals personal coaches, dans, fitness, yoga, ...  komen ook in aanmerking voor de hindernissenpremie als ze in Vlaanderen een fysieke inrichting hebben. Bvb. een eigen studio

Kapsalons moeten sluiten in het weekend. Tijdens de week mogen ze maximaal 1 klant per keer behandelen, op afspraak. Zij kunnen van een sluitingspremie van € 2000 genieten.

Als een onderneming na 21 dagen vanaf 6 april nog steeds gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie.

Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor de inwerkingtreding van dit besluit.

! De premie wordt (voorlopig) enkel toegekend aan zaken die verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten door de federale maatregelen. Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend. Als een kapster zelf besluit ook tijdens de week te sluiten, dan zal zij wel nog altijd aanspraak kunnen maken op de premie van 2000 euro, maar niet die van 4000 euro.

De voorwaarden zijn

-          Je bent:

o    Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);

o    Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst. 

o    Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.

-          De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort). 

-          De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 

-          De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer). 

-          Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. 


De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming. Deze informatie werd pas gewijzigd. De exacte modaliteiten moeten hiervoor nog uitgewerkt worden. 

Voor eenzelfde locatie kan er bovendien maximaal aan één ondernemingsnummer binnen dezelfde activiteitencode (NACE) een corona hinderpremie en bijkomende sluitingspremie worden toegekend.


Hoe vraag je de corona hinderpremie aan?

Aanvragen kan enkel online. De toepassing is nog in volle ontwikkeling en op heden nog niet beschikbaar. 

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere (papier, e-mail, ...) manier mogelijk om de premie aan te vragen.  

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Kan ik de corona hinderpremie cumuleren met andere premies en tegemoetkomingen? 

Er is geen probleem om deze premie te cumuleren met andere financiële tegemoetkomingen zoals bijvoorbeeld het overbruggingsrecht of de gewone hinderpremie.