Steunmaatregelen (deel II) voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus

STEUNMAATREGELEN (DEEL II) - update d.d. 25/03/2020

Vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

Als u, als zelfstandige, ook als zelfstandige in bijberoep,  in de loop van het jaar merkt dat uw inkomsten lager liggen dan het bedrag dat gebruikt is als basis voor de berekening van uw bijdrage, kunt u een verlaging van de bijdrage vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 Uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners, die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. Dit zal geen invloed hebben op de uitkeringen en zal niet leiden tot verhogingen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De aanvraag voor uitstel moet gebeuren:

-          vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

-          vóór 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

Voor de aanvraag van vrijstelling heeft u 1 jaar de tijd en wacht u best totdat u ook de betalingsaanvraag voor het tweede kwartaal ontvangen heeft.

! opgelet wanneer u gekozen heeft voor domiciliering moet u deze domiciliëring zelf annuleren via u bankinstelling want anders zal de betaling toch doorgaan.

! opgelet voorlopig bouwt u voor de kwartaal waarvoor u vrijstelling bekomt geen pensioenrechten op.

! voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren beschikbaar en heeft u twee opties:

-          rechtstreeks indienen bij de overheid

-          of indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds

Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit (tijdelijk) moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is.  Bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt in aanmerking. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen. 

De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn. Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen. bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

De maandelijkse uitkering bedraagt voor maart en april 2020 € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

U dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u de zelfstandige activiteit heeft stopgezet.

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus.

Uitstel terugbetaling leningen

Ondernemingen en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 30 september 2020. Daarvoor worden geen extra kosten aangerekend. De ondernemingen en zelfstandigen die om uitstel van betaling betalen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.

Voor het aanvragen van uitstel van betaling neemt u contact op met de bank waarbij u de lening of het krediet bent aangegaan.

Crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u wenst gebruik te maken van één van deze maatregelen of wanneer u ondersteuning nodig heeft.


Steunmaatregelen (deel II) voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus