UPDATE: DEEL I - Overzicht federale steunmaatregelen

Update d.d. 05/11/2020

DEEL I: FEDERALE STEUNMAATREGELEN

Eerst en vooral heeft men in maart 2020 het ‘corona’ overbruggingsrecht of het crisis-overbruggingsrecht, ingevoerd  voor:

-    de zelfstandige die verplicht is om zijn activiteiten te onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen opgelegd door de Overheid. Het speelt hierbij geen rol of de sluiting volledig of gedeeltelijk is. Een restaurant mag bijvoorbeeld take-away aanbieden, een kledingwinkel mag kleren blijven verkopen via zijn webshop.

-    de zelfstandige die niet verplicht is om zijn activiteiten te onderbreken maar die hoofdzakelijk afhangt van een sector die gedwongen moet sluiten (minstens voor 60%).

Bv. Een brouwer die hoofdzakelijk aan de horeca levert, een podiumbouwer,… Het speelt geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Ook is er geen minimumduur van onderbreking vereist, wel moet de band van afhankelijkheid aangetoond worden.

Het ‘Corona’ overbruggingsrecht bedraagt maandelijks € 1291,69 (zonder kinderlast) of € 1614,10 (met kinderlast) voor zelfstandigen in hoofdberoep, voor meewerkende echtgenoten, of voor zelfstandigen die evenveel bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. Als u als zelfstandige in bijberoep, of als student-zelfstandige, of als gepensioneerde aan de slag bent en u heeft jaarlijks een belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 dan bedraagt deze € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast ( De som van al uw sociale uitkeringen, bv. pensioen, wordt wel beperkt tot € 1614,10)  Voor de maanden oktober en november 2020 wordt dit verdubbeld voor:

-     de zelfstandige die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt.

-     de zelfstandige, die hoofdzakelijk afhangt van een sector die gedwongen moet sluiten en die zijn activiteiten volledig stopzet. Bij een gedeeltelijke stopzetting behoudt u het enkele bedrag.

 ***

Vervolgens heeft u het overbruggingsrecht heropstart (of de relance-uitkering). Dit overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart kent een uitkering toe aan de zelfstandige die op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was door de sluitingsmaatregelen van de overheid en die toegelaten werd zijn zelfstandige activiteiten opnieuw op te starten maar die nog steeds te maken heeft met een omzetverlies.  Ook  als u zelf niet onder de sluitingsmaatregelen viel, maar u minstens tot en met 3 mei 2020 dezelfde impact (100%) ondervonden heeft van deze sluitingsmaatregelen, kunt u het overbruggingsrecht-heropstart krijgen.

U heeft recht op een uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 indien u een omzetverlies van 10% in het tweede kwartaal 2020 kan aantonen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.

U heeft recht op een uitkering voor de maanden oktober, november en december 2020 indien u een omzetverlies van 10% in het derde kwartaal 2020 kan aantonen in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.

! Er is geen cumulatie mogelijk met het ‘corona’ overbruggingsrecht. Voor de maanden dat u verplicht uw activiteiten onderbroken heeft, dient u het (dubbel) overbruggingsrecht aan te vragen, voor de maanden dat u toegelaten bent om uw activiteiten uit te oefenen vraagt u het overbruggingsrecht heropstart aan.

Het ‘Corona’ overbruggingsrecht bedraagt maandelijks € 1291,69 (zonder kinderlast) of € 1614,10 (met kinderlast) voor zelfstandigen in hoofdberoep, voor meewerkende echtgenoten, of de zelfstandigen die de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn. Als u niet de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd bent, komt u jammer genoeg niet in aanmerking.

 ***

Als laatste heeft u het ‘klassieke’ overbruggingsrecht.  Vanaf september 2020 kunt u op dit overbruggingsrecht beroep doen:

-     indien u in quarantaine wordt geplaatst en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moet onderbreken. Indien u uw activiteit van thuis uit kunt organiseren, komt u niet in aanmerking. Die situatie van overmacht moet  u aantonen aan de hand van een quarantaine-attest, op eigen naam of door een attest op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven u.

! Als u zelf besmet  bent met COVID en hiervoor een arbeidsongeschiktheidsattest ontvangen heeft, komt u niet in aanmerking voor deze uitkering, u kan dan wel een uitkering van het ziekenfonds ontvangen.

-     indien u uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken omdat u moet instaan voor de zorg van uw kind(eren), doordat de klas in quarantaine moet of door de sluiting van de school of kinderopvang. Hierbij moet het gaan om kinderen van hoogstens 12 jaar. Bij oudere kinderen moet er een specifieke en omstandige motivering gegeven worden waarom u toch nog moet instaan voor de zorg voor het kind. Die situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een bewijsstuk, bv. beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang.

! er is geen cumulatie mogelijk met de tijdelijke ouderschapsuitkering (deze uitkering liep af op 30 september 2020 maar zal mogelijks verlengd worden)

Deze uitkering bedraagt wekelijks € 322,92 (zonder kinderlast) of € 403,53 (met kinderlast) voor zelfstandigen in hoofdberoep, voor meewerkende echtgenoten, of de zelfstandigen die de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn. Als u niet de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd bent, komt u jammer genoeg niet in aanmerking.

 Deze verschillende overbruggingsrechten kunt u aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 ***

Kwam u niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht (heropstart) of een ander vervangingsinkomen of heeft u deze niet aangevraagd voor de maanden juli, augustus en september dan komt u misschien wel in aanmerking voor het corona-ouderschapsverlof. Als u uw activiteit in de periode van mei tot en met september 2020 vermindert heeft om voor uw kind(eren) te zorgen dan kan u in aanmerking komen als aan volgende voorwaarden voldaan is:

-       Uw biologische, geadopteerde of pleegkinderen zijn jonger dan 12 jaar (of 21 jaar voor kinderen met een beperking).

-    U bent als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd in België. De sociale bijdragen die u verschuldigd bent moeten minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep ;

De uitkering bedraagt € 532,24 of € 638,69 voor een kind met een beperking of € 1050 voor een één oudergezin per kalendermaand.

Ook het corona-ouderschapsverlof dient u aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Bij deze aanvraag dient u te verklaren op eer dat u uw activiteiten de desbetreffende maanden vermindert heeft om voor uw kind(eren) te zorgen.

==> De aanvraag dient u in te dienen voor 31 december 2020.

Dit was een overzicht van de belangrijkste federale steunmaatregelen. Op onze website kunt u meer info terugvinden over de andere steunmaatregelen.

UPDATE: DEEL I - Overzicht federale steunmaatregelen