Update van de verschillende steunmaatregelen! (LUIK 1)

Update d.d. 04/02/2021

LUIK I: FEDERALE STEUNMAATREGELEN

Ook in 2021 kunt u mogelijks beroep doen op één van de uitkeringen van het overbruggingsrecht, hetzij wel onder andere voorwaarden.

Tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht

Pijler 1: steun bij verplichte sluiting

Voorlopig blijft de bestaande regeling van het (dubbel) overbruggingsrecht gelden tot en met 28 februari 2021, en is voor de zelfstandigen:

-          die hun activiteit verplicht volledig (met uitzondering van de toegestane take-away, click & collect en nachtwinkels) moeten onderbreken

-          die afhankelijk zijn van een sector, die gedwongen moet sluiten en hun activiteiten volledig stopzetten (minstens voor 60%)

Bv. een brouwer die hoofdzakelijk aan de horeca levert, een podiumbouwer,…

Vanaf 1 maart 2021 geldt deze steun enkel voor zelfstandigen die verplicht gesloten zijn en die hun activiteiten volledig onderbreken. Wie nog bepaalde activiteiten verderzet en bijvoorbeeld afhaalmaaltijden aanbiedt of zaken verkoopt via click & collect, valt niet langer onder deze eerste pijler.

Ook zelfstandigen die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector komen niet langer in aanmerking voor deze eerste pijler.

Om vanaf maart 2021 een volledige uitkering te genieten, moet u minstens gedurende 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht gesloten zijn. Indien u minder dan 15 opeenvolgende dagen per kalendermaand verplicht gesloten bent valt u terug op de helft van de voorziene uitkering.

Concreet:

 


Met gezinslast

Zonder gezinslast

Zelfstandige in hoofdberoep of evenveel bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep

 

 

Minstens 15 kalenderdagen

€ 1614,10

€ 1291,69

Minder dan 15 kalenderdagen

€   807,05

€   645,85

zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige, gepensioneerde met jaarlijks een belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en

€ 13.993,77

 

 

Minstens 15 kalenderdagen

€ 807,05

€ 645,85

Minder dan 15 kalenderdagen

€ 403,53

€ 322,93


De cumul met een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid is tijdelijk mogelijk, maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht.

Voor de eerste pijler volstaat het dat u op het ogenblik van de gedwongen sluiting wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd bent. Ook startende zelfstandigen komen dus in aanmerking.

Pijler 2: omzetdaling van minstens 40%

Daarnaast werd er vanaf 1 januari een overbruggingsrecht ingevoerd voor ‘aanzienlijk inkomensverlies’.  Deze maatregel is er voor iedere zelfstandige die een omzetdaling van minstens 40 procent heeft gekend in de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de uitkering in vergelijking met dezelfde refertemaand in 2019. Deze omzetdaling moet gelinkt zijn aan de COVID-19-crisis. Als u nog niet gestart was in de refertemaand in 2019 wordt er rekening gehouden met uw omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand. Dit is ook het geval indien het omzetcijfer van de refertemaand abnormaal laag was door overmacht (bv. arbeidsongeschikt of moederschapsrust). U dient uw omzetverlies aan te tonen.

U dient tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen uw sociale bijdragen effectief betaald te hebben. Bent u een startende zelfstandige dan volstaat het dat u 2 kwartalen effectief uw bijdragen betaald heeft.

 De uitkering bedraagt:

 


Met gezinslast

Zonder gezinslast

Zelfstandige in hoofdberoep of evenveel bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep

€ 1614,10

€ 1291,69

zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige, gepensioneerde met jaarlijks een belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en

€ 13.993,77

€ 807,05

€ 645,85

 

De cumul met een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid is tijdelijk mogelijk, maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht.

Pijler 3: Korte onderbreking omwille van quarantaine / zorgen voor een kind

U kunt vanaf 1 januari 2021 tevens op het “ crisis “overbruggingsrecht beroep doen tussen 1 januari en 31 maart 2021:

-     indien u in quarantaine of isolatie wordt geplaatst en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moet onderbreken. Indien u uw activiteit van thuis uit kunt organiseren, of u bent op reis geweest naar een rode zone komt u niet in aanmerking. Die situatie van overmacht moet u aantonen aan de hand van een quarantaine-attest, op eigen naam of door een attest op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als u.

! Als u zelf besmet bent met COVID-19 en hiervoor een arbeidsongeschiktheidsattest ontvangen heeft, komt u niet in aanmerking voor deze uitkering, u kan dan wel een uitkering van het ziekenfonds ontvangen.

-     indien u uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen per kalendermaand volledig moet onderbreken omdat u moet instaan voor de zorg van uw kind(eren), jonger dan 18 jaar, dat niet naar de kinderopvang of school kan gaan omdat:

o   het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt. U dient een quarantaine attest voor te leggen.

o   De kinderopvang, de klas of de school volledig of gedeeltelijke gesloten is (! Geldt niet voor de schoolvakanties). U dient een schoolattest voor te leggen.

o   Het kind verplicht is om op afstand de lessen te volgen. U dient een schoolattest voor te leggen.

Indien u uw activiteit van thuis uit kunt organiseren, of u bent op reis geweest naar een rode zone komt u niet in aanmerking.


Deze uitkering bedraagt wekelijks € 322,92 (zonder kinderlast) of € 403,53 (met kinderlast) voor zelfstandigen in hoofdberoep, voor meewerkende echtgenoten, of de zelfstandigen die de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn.  Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, gepensioneerden met jaarlijks een belastbaar inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77 ontvangen € 161,46 (zonder kinderlast) of € 201,77 (met kinderlast).

 ***

Deze tijdelijke “crisis” overbruggingsrechten gelden voorlopig tot en met 31 maart 2021 maar dit zal vermoedelijk verlengd worden en dienen aangevraagd te worden bij uw sociaal verzekeringsfonds uiterlijk tegen het eind van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de maand van uitkering ligt.

Tijdelijke versoepelingen van de bepalingen in het kader van het klassiek overbruggingsrecht

Ook in het klassieke overbruggingsrecht werden er enkele tijdelijke aanpassingen aangebracht voor feiten die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

-     Uitbreiding naar starters: Startende zelfstandigen die minder dan 12 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige komen nu ook in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze minstens twee kwartalen aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en er effectief 2 kwartalen sociale bijdragen betaald zijn.

-    Cumulatie met andere vervangingsinkomens: De cumulatie met een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid is tijdelijk mogelijk, maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht.

-    Gelijkstelling van uw pensioenrechten: het behoud van uw sociale rechten wordt tijdelijk uitgebreid tot het pensioenrecht vanaf het vierde kwartaal van 2020

-   Verlenging aanvraagtermijn: Voor feiten, die plaatsvonden tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 wordt de aanvraagtermijn verlengd met twee kwartalen.

 ***

 Ook het klassiek overbruggingsrecht dient u aan te vragen bij uw Sociaal Verzekeringsfonds.

 Voor een opfrissing van het klassiek overbruggingsrecht kunt u terecht op onze website.

 

 

Update van de verschillende steunmaatregelen! (LUIK 1)