Vermindering onroerende voorheffing

Update d.d. 19/03/2021

Heeft u uw deuren in 2020 minstens 90 dagen verplicht moeten sluiten, dan kan u, als aan alle onderstaande voorwaarden werd voldaan, overwegen om een vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen wegens improductiviteit.

Wanneer een gebouwd onroerend goed en/of materieel en outillage (zijnde alle toestellen, machines en installaties die dienstig zijn voor een nijverheids-, handels of landbouwbedrijf en die onroerend zijn van nature of door hun bestemming) gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en niets van inkomsten heeft opgebracht zegt men dat het onroerend goed ‘improductief’ is geweest. De onroerende voorheffing die normalerwijze zou moeten worden betaald, kan dan proportioneel worden verminderd in verhouding tot het aantal dagen dat de improductiviteit geduurd heeft. De vraag is of dit ook geldt voor de improductiviteit door de coronacrisis? Op vandaag is het nog steeds afwachten hoe de Vlaamse Belastingdienst hier zal mee omgaan. Er dient in ieder geval aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 

1.   De “ improductiviteit “ moet minstens 90 dagen duren (Vlaams Gewest) of minstens 180 dagen duren (Waals Gewest) en moet onvrijwillig zijn.

Deze periode van 90 dagen moet niet aaneensluitend zijn en kan worden verspreid over één volledig kalenderjaar.

Als u de deuren heeft moeten sluiten zowel tijdens de 1ste als de 2de lockdown, komt u in de meeste gevallen aan 90 dagen, u werd immers bij Ministerieel Besluit verplicht om de deuren te sluiten waardoor er de facto kan worden gesproken van een onvrijwillige improductiviteit. Ook in het geval van leegstand, afbraak, verbouwingen, tehuur- of tekoopstelling kan er sprake zijn van een onvrijwillige improductiviteit waarvoor de dagen mogen worden meegerekend.

 

 

Sluiting

Aantal dagen gesloten

 

 

Lockdown 1:

18 maart 2020 tot

 

 

Winkels

11 mei 2020

54 dagen

 

Contactberoepen

18 mei 2020

61 dagen

 

Horeca

8 juni 2020

82 dagen

 

 

 

 

 

Lockdown 2:

 

 

 

Winkels

2 november – 2 december 2020

30 dagen

 

Contactberoepen

2 november – 31 december 2020

60 dagen

 

Horeca

19 oktober – 31 december 2020

74 dagen


  

 

 

Op basis van bovenstaande tabel kunnen we besluiten dat de contactberoepen 121 dagen verplicht gesloten waren in 2020 en de horeca 156 dagen.

2.   De gebouwde onroerende goederen moeten volledig niet in gebruik zijn en mogen niets van inkomsten opgebracht hebben

Voor restaurants of contactberoepen die afhaaldiensten voorzien, zal het onroerend goed evenwel niet volledig improductief geweest zijn. De dagen waarop afhaaldiensten worden aangeboden, zullen dus in principe niet meetellen voor de berekening van de 90/180-dagen termijn.

 3.   De gebouwde onroerende goederen mogen niet gemeubeld zijn

Met uitzondering van machines, gereedschappen en andere voorwerpen die rechtstreeks in verband staan met de uitbating van het gebouw. Bv. Ingerichte beroepsruimtes kunnen in aanmerking komen.

 4.   Moet aangevraagd worden door de eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of bezitter van de gebouwde onroerende goederen

Indien u de onroerende goederen huurt, zult u dus niet in aanmerking komen, ook al wordt de onroerende voorheffing aan u doorgerekend. De verhuurder kan dit eventueel wel aanvragen op voorwaarde dat er in die periode ook geen huur betaald werd.

Voor het Vlaamse Gewest  dient een verzoek tot proportionele vermindering te worden aangevraagd bij de Vlaamse Belastingdienst vóór 31 maart 2021. U dient eerst wel de onroerende voorheffing van 2020 te betalen voordat de proportionele vermindering kan worden aangevraagd.
Voor het Waalse Gewest dient men een verzoek in te dienen bij de SPW Fiscalité en dit binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Zoals hierboven vermeld, is het op vandaag nog niet 100% zeker dat de vermindering zal toegekend worden maar een correct opgebouwd dossier heeft een vrij grote slaagkans.

Aarzel niet om ons te contacteren bij bijkomende vragen of voor verdere ondersteuning.

 

Vermindering onroerende voorheffing