Disclaimer


Algemeen

Indien u zich toegang verschaft tot de website van Accountancy Van As BVBA, wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.

Informatie

De informatie op deze website werd met veel zorg samengesteld en gepubliceerd met het oog op algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker te informeren over de producten, activiteiten en diensten die Accountancy Van As BVBA aanbiedt. De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, aangevuld of gewijzigd worden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is geenszins bedoeld als belasting-, accountants-, investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienst.

Aangezien rechtspraak en wetgeving aan constante verandering onderhevig zijn en gezien de mogelijke risico's die met elektronische communicatie gepaard gaan, kunnen er onvolledigheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Accountancy Van As BVBA kan echter geenszins aanpsrakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, noch onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden of onvolkomenheden zou vaststellen met betrekking tot de op onze website beschikbare informatie vragen wij u ons kantoor hiervan op de hoogte te stellen.

Intellectuele eigendom of copyright

De website www.van-as.be is volledig auteursrechtelijk beschermt, waarbij de gebruiker erkent dat de op de site verstrekte gegevens (opmaak, technische onderbouw, artikels, teksten, grafische elementen, fotomateriaal, ... en overige gegevens) eigendom zijn en blijven van de BVBA Accountancy Van As. Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm ook, tenzij daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring van Accountancy Van As werd ontvangen. Het is ook verboden deze gegevens elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Enkel het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser is toegestaan.

Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk worden vervolgd.

Merk en handelsnaam

De benamingen en het logo van de BVBA Accountancy Van As zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan of verwijzing ernaar is volstrekt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BVBA Accountancy Van As.

De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, aangevuld of gewijzigd worden.

Accountancy Van As BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website valt onder de exclusieve toepassing van het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen.